Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych; kontrakty menedżerskie K 11/06

Przepis, zgodnie z którym wszystkie przychody z tytułu umów menedżerskich powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, nie narusza konstytucji.

19 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych (kontrakty menedżerskie).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawodawca wyraził wolę, by wszystkie przychody z tytułu umów menedżerskich były kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Ustawodawca rozstrzygnął istniejące dawniej wątpliwości i podjął decyzję stosunkowo mało korzystną dla niektórych podatników. Kwalifikowanie przychodów jako pochodzących z działalności wykonywanej osobiście jest mniej korzystne dla podatnika niż ich kwalifikowanie jako pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie wykazał w sposób dostateczny, że kwestionowany przepis, choć niezbyt korzystny dla pewnej grupy podatników, jednak jednoznaczny i zrozumiały, godzi konstytucyjne w zasady. Dlatego przepis ten nie może zostać uznany za wadliwy legislacyjnie i niezgodny z konstytucją.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 168,  20.07. 07. r.
Przemysław Wojtasik: Menedżer łatwo ominie ograniczenia podatkowe. 
Gazeta Prawna, 140, 20 - 21. 07. 07. r.
Aleksandra Tarka: Menedżer nie skorzysta z podatku liniowego.
Gazeta Wyborcza, 168,  20. 07. 07. r.
Piotr Skwirowski: Menadżerowie przegrali w Trybunale.
Dziennik, 168,  20. 07. 07. r.
PIT menedżerów skomplikowany, ale konstytucyjny. pr.