Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych; kontrakty menedżerskie K 11/06

19 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych (kontrakty menedżerskie).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 Konstytucji.

W latach 2001-2003 zaskarżony przepis stnowił, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze. Natomiast od 2004 r. zgodnie z tym przepisem, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Ustawodawca zrezygnował z określenia że działalność, o której mowa w kwestionowanym przepisie, ma być wykonywana "osobiście". Zmiana zaskarżonego przepisu ustawy miała na celu usunięcie wątpliwości co do zaliczania przychodów z umów o zarządzanie wyłącznie do działalności wykonywanej osobiście. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich konstrukcja przepisu w jego nowym brzmieniu jest nadal nieczytelna dla zainteresowanych podatników oraz organów podatkowych. Żaden z przepisów ustawy nie wyjaśnia wprost istoty "działalności wykonywanej osobiście". Zdaniem Rzecznika wątpliwości będą istnieć do czasu aż ustawodawca nie wypowie się jednoznacznie czy pod pojęciem "działalności wykonywanej osobiście" należy rozumieć wyłącznie wykonywanie działalności osobiście, tj. bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu, czy również wykonywanie tej działalności przy merytorycznej pomocy osób trzecich. Ponadto kwestionowany przepis wyodrębnia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem od kontraktów menedżerskich, a jednocześnie przyjmuje istnienie umów o podobnym charakterze. Zdaniem wnioskodawcy ustawa nie określa kryteriów pozwalających na precyzyjne odróżnienie tych umów.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.