Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym K 28/06

Ograniczenia nałożone na właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym realizują cel publiczny i są konieczne w demokratycznym państwie prawnym.

16 października 2007 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odszkodowania dla właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody w sytuacji, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo wodne, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 m od wału przeciwpowodziowego mieszczą się w konstytucyjnych granicach dopuszczalności ograniczania prawa własności. Celem tej regulacji jest zabezpieczenie szczelności i stabilności jednych z najważniejszych obiektów chroniących przed powodzią oraz umożliwienie dotarcia do nich w każdych warunkach. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, życia i mienia obywateli oraz ochrony środowiska. Ograniczenia realizują więc cel publiczny i są konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Nie naruszają istoty prawa własności, bo istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od niektórych zakazów i nie niweczą podstawowych składników prawa własności, takich jak możliwość korzystania, pobierania pożytków czy rozporządzania własnością.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

Prasa:
Dziennik, 243, 17. 10. 07. r.
Żaneta Semprich: Właściciele nie dostaną odszkodowania
Gazeta Prawna, 201, 17. 10. 07. r.
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz: Ograniczenia właścicieli nieruchomości są zgodne z konstytucją. 
Rzeczpospolita, 243, 17. 10. 07. r.
Jolanta Kroner: Nie ma rekompensaty za zakaz budowy przy wałach ochronnych.