Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwiększenie emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników SK 37/06

Prawo do zabezpieczenia społecznego nie zostało naruszone. Kwestionowany przepis stanowi jedynie, w jaki sposób to prawo realizować i jak ustalać wysokość świadczeń.

13 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Henryka D. dotyczącą zwiększenia emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 67 ust. 1 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał stwierdził, że zgodnie z założeniami konstytucyjnymi system ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie "absolutnej" równości. Powinien opierać się na zasadach powszechności i względnej jednolitości kryteriów przyznawania świadczeń i określania ich wysokości. Wyrazem konstytucyjnej dyrektywy jest uregulowanie tych kwestii w jednym akcie, tj. ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Trybunał nie dopatrzył się naruszenia zasady równości i sprawiedliwości w realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego. Zdaniem Trybunału nie można też mówić o naruszeniu prawa do zabezpieczenia społecznego. Kwestionowany przepis stanowi jedynie, w jaki sposób realizować to prawo i jak ustalać wysokość świadczeń. W żadnym wypadku nie dochodzi do naruszenia istoty tego prawa, bo świadczenia emerytalne są właśnie zabezpieczeniem minimum egzystencji. Na podstawie odpowiednich przepisów skarżący realizuje prawo do zabezpieczenia społecznego. Korzystał bowiem z ubezpieczenia społecznego rolników pobierając rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie zostało mu ustalone prawo do emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 242. 13. 12. 07. r.
Paweł Jakubczak: ZUS nie uznaje składek rolniczych.
Gazeta Prawna, 243. 14. 12. 07. r.
Bożena Wiktorowska: ZUS prawidłowo obliczył emeryturę rolnikowi renciście.
Dziennik, 292, 14. 12. 07. r.
Żaneta Semprich: Składki do KRUS nie wpłyną na wypłatę w ZUS.
Rzeczpospolita, 292, 14. 12. 07. r.
Jolanta Kroner: Renta z KRUS albo wyższa emerytura z ZUS.