Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwiększenie emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników SK 37/06

13 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Henryka D. dotyczącą zwiększenia emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Henryk D. zatrudniony na podstawie umów o pracę był obowiązany do opłacania składek na powszechne - pracownicze ubezpieczenie społeczne. Następnie prowadził gospodarstwo rolne i w związku z tym opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Ze względu na problemy ze zdrowiem i stwierdzoną długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie złożył do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej i ją otrzymał. Po kilku latach skarżący złożył do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie emerytury. Świadczenie przyznano od daty osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Przy ustalaniu wymiaru emerytury nie uwzględniono okresu opłacania składek w czasie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Uzasadniono to tym, że okresy składkowe i nieskładkowe z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego są wystarczające do ustalenia prawa do emerytury. Natomiast zwiększenie świadczenia za okres opłacania przez skarżącego składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników nie jest możliwe, ponieważ miał już uprzednio ustalone prawo do renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Skarżący wystąpił na drogę sadową i ostatecznie sąd apelacyjny podzielił stanowisko organu rentowego. Zdaniem skarżącego pominięcie okresu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne rolników przy określaniu wymiaru emerytury jest dla niego krzywdzące i niezgodne z konstytucyjnym prawem do zabezpieczenia społecznego oraz zasadami sprawiedliwości społecznej i równego traktowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.