Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zgłoszenia celne; tryb weryfikacji dowodów pochodzenia importowanych towarów SK 54/05

Konstytucyjne prawo do sprawiedliwej procedury sądowej nie pozostaje w merytorycznym związku z kwestionowanym przepisem Protokołu.

18 grudnia 2007 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Wiesława M. dotyczącą zgłoszenia celnego (tryb weryfikacji dowodów pochodzenia importowanych towarów).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 32 Protokołu nr 4 dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. w brzmieniu nadanym Porozumieniem w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisanym w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r. nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Prawo do sprawiedliwej (rzetelnej) procedury sądowej nie stanowi w tej sprawie adekwatnego wzorca kontroli. Nie pozostaje bowiem w merytorycznym związku z kwestionowanym przepisem Protokołu w zakresie, w jakim przewiduje związanie polskich organów celnych wynikiem weryfikacji pochodzenia towaru dokonanej przez organy celne państwa eksportu. Tym samym pozbawia importera możliwości przeprowadzenia skutecznego przeciwdowodu w postępowaniu administracyjnym przed polskimi organami. Przepis ten nie przyznaje też stronie postępowania sądowoadministracyjnego prawa do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym służącym merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją. Zdaniem Trybunału kwestionowany przepis Protokołu nie jest więc niezgodny z konstytucją. Ustalenie to musi być odczytywane w ścisłym związku z treścią sformułowanych w skardze konstytucyjnej zarzutów i nie może być rozumiane, jako wyłączenie prawa do sądu w odniesieniu do spraw administracyjnych związanych z przebiegiem czy wynikami weryfikacji dowodów pochodzenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że postępowanie administracyjne prowadzone przez polskie organy celne z naruszeniem kwestionowanego Protokołu, w tym również w zakresie, w jakim przepis ten ustanawia normy prawa materialnego (decydujące o pozbawieniu sprowadzanego towaru preferencji), musi podlegać kontroli sądowej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 296, 19. 12. 07. r.
Anna Grabowska: Polscy celnicy zawsze uznają unijne dowody.
Dziennik, 296, 19. 12. 07. r.
Żaneta Semprich: Eksporter wprowadził w błąd, importer zapłaci. 
Gazeta Prawna, 246. 19. 12. 07. r.
Aleksandra Tarka: Procedura weryfikacji dowodów celnych jest konstytucyjna.