Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zgłoszenia celne; tryb weryfikacji dowodów pochodzenia importowanych towarów SK 54/05

18 grudnia 2007 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Wiesława M. dotyczącą zgłoszenia celnego (tryb weryfikacji dowodów pochodzenia importowanych towarów).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 32 Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 roku z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Wiesław M., importer odzieży używanej z Niemiec, dokonując zgłoszeń celnych, zadeklarował kwotę długu celnego obliczoną z zastosowaniem stawki celnej obniżonej na podstawie deklaracji eksportera o preferencyjnym pochodzeniu towaru z Unii Europejskiej. Ze względu na powstałe wątpliwości odnoszące się do dowodów pochodzenia odzieży, polskie władze celne zwróciły się do niemieckich władz celnych o przeprowadzenie weryfikacji deklaracji niemieckiego eksportera. Kwestionowany przepis art. 32 Protokołu Nr 4 do Układu Europejskiego przewiduje, że w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności dokumentów, statusu pochodzenia towaru lub spełnienia innych wymogów Protokołu, władze celne kraju importu zwracają się o weryfikację, której dokonują władze celne kraju eksportu, a następnie informują wnioskodawcę o wynikach weryfikacji. Wyniki weryfikacji wykazały, że deklaracja eksportera nie spełnia kryteriów przewidzianych przepisami Protokołu. Dyrektor urzędu celnego uznał więc zgłoszenia celne za nieprawidłowe, a następnie określił kwotę długu celnego w wysokości 60% wartości celnej towaru. Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji. Prezes Głównego Urzędu Ceł potwierdził wynik kontroli celnej. Wyjaśnił, że organ celny kraju importu nie jest powołany do oceny, czy prawidłowy formalnie dowód pochodzenia został wystawiony na towar, któremu rzeczywiście przysługuje status produktu pochodzącego z Unii Europejskiej i że ocena materialna dowodu pochodzenia może być przeprowadzona wyłącznie w trybie art. 32 Protokołu przez upoważnione do tego władze celne kraju eksportu. Wiesław M. zaskarżył decyzje organów celnych. Rozpatrujący skargę wojewódzki sąd administracyjny podzielił stanowisko organów celnych i skargę oddalił. Przedsiębiorca wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzucając sądowi I instancji między innymi brak zapewnienia stronie udziału w postępowaniu. Sąd kasację oddalił. Wiesław M. wniósł skargę konstytucyjną. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis uniemożliwiając stronie zainteresowanej obronę oraz udział w postępowaniu dowodowym przed organami celnymi państwa eksportera pozbawił go konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.