Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasacja SK 30/05

Przepis Kodeksu postępowania karnego, w którym równocześnie występują: brak powinności zawiadamiania stron o rozprawie, brak powinności uzasadnienia wyroku sądowego, a także zwrot nieostry - "kasacja oczywiście bezzasadna" jest niezgodny z Konstytucją.

16 stycznia 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Tomasza D. dotyczącą oddalenia kasacji z powodu oczywistej bezzasadności.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 535 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 77 Konstytucji. 
Wyżej wymieniony przepis traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od daty ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że samo posługiwanie się zwrotami niedookreślonymi i danie możliwości ich doprecyzowania przez orzekający sąd nie powoduje naruszenia swobody regulacji w zakresie procedury karnej przewidzianej w Konstytucji dla demokratycznego państwa prawnego. Użycie więc przez ustawodawcę zwrotu "kasacja oczywiście bezzasadna" nie przekracza marginesu swobody regulacji, co zarzucał kwestionowanemu przepisowi skarżący. Trybunał stwierdził natomiast, że zastrzeżenia dotyczą nagromadzenia w ramach jednego postępowania sądowego trzech czynników wykluczających obowiązek informacyjny sądu. Chodzi o brak powinności zawiadamiania stron o rozprawie, brak powinności uzasadnienia wyroku sądowego, a także fakt posługiwania się zwrotem nieostrym - "kasacja oczywiście bezzasadna". Równoczesne wystąpienie tych trzech czynników sprawia, że ustawodawca przekracza granicę proporcjonalności w zakresie ukształtowania rzetelnej procedury rozpatrywania oczywiście bezzasadnych kasacji.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 28, 8. 02. 06 r.
Katarzyna Rychter: Podstawa odrzucenia kasacji.
Gazeta Prawna, Nr 11,   16. 01. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Kasacja przed Trybunałem.
Rzeczpospolita, Nr 14,  17. 01. 06 r.
Jolanta Kroner: Oddalenie kasacji trzeba będzie uzasadnić.
Niekonstytucyjna kasacja. j.k.
Gazeta Wyborcza, Nr 14,   17. 01. 06 r.
Ewa Siedlecka: Sąd nie może mówić "to oczywiście bezzasadne".
Gazeta Prawna, Nr 12,   17. 01. 06 r.
Katarzyna Rychter: Oddalenie kasacji z uzasadnieniem.
Katarzyna Rychter: Oczywista bezzasadność niekonstytucyjna.