Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasacja SK 30/05

16 stycznia 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Tomasza D. dotyczącą oddalenia kasacji z powodu oczywistej bezzasadności.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 535 § 2 Kodeksu postępowania karnego z art.2 Konstytucji.

Sąd Najwyższy oddalił kasację Tomasza D. jako oczywiście bezzasadną Zdaniem skarżącego wynikająca z Konstytucji zasada państwa prawnego zobowiązuje organy państwa do tworzenia prawa, które gwarantowałoby rozpoznanie spraw przez instancje odwoławcze z wnikliwością, poszanowaniem prawa i stron procesowych oraz w sposób sprawdzalny dla stron procesowych i upoważnionych organów państwa. Kwestionowany przepis posługuje się pojęciem oczywistej bezzasadności, nie definiując go przy tym. Może to prowadzić do dowolności interpretacyjnych. Skarżący uznaje także za sprzeczne z zasadą państwa prawnego zwolnienie z obowiązku sporządzenia pisemnego uzasadnienia postanowienia o oddaleniu kasacji jako oczywiście bezzasadnej.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.