Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku wychowawczego SK 39/04

Przyznanie zasiłku macierzyńskiego zamiast zasiłku wychowawczego, w sytuacji gdy przysługują obydwa te świadczenia jest niezgodne z Konstytucją.

30 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Grażyny J. dotyczącą prawa do zasiłku wychowawczego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków jest niezgodny z art. 71 ust. 2 Konstytucji przez to, że został wydany bez podstawy prawnej oraz wkracza w materię zastrzeżoną dla regulacji ustawowej.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowane rozporządzenie w sposób samoistny rozstrzyga o możliwości zredukowania ustawowego świadczenia, pomimo, że rozporządzenia wykonawcze nie mogą być w jakimkolwiek stopniu samoistnymi aktami normatywnymi. Przyznanie zasiłku macierzyńskiego zamiast zasiłku wychowawczego w sytuacji, gdy przysługują obydwa te świadczenia jest rozstrzygnięciem, które w istotny sposób redukuje prawo matki do zasiłku wychowawczego. Taka redukcja dokonana aktem podustawowym musi być zatem uznana za ewidentnie niekonstytucyjną. Ponadto stoi w sprzeczności z konstytucyjnym prawem matki do szczególnej pomocy władz publicznych, jak również z deklaracją ochrony macierzyństwa zawartą w Konstytucji.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Poznańska, 20.04. 06 r. 
Milena Kochanowska: Dostaną zaległe zasiłki.
Gazeta Wyborcza Radom, 26. 04. 06 r. 
Agnieszka Kępka: ZUS wypłaci mamom zaległe zasiłki wychowawcze.Gazeta Prawna, Nr 44, 02. 03. 06 r.
Bożena Wiktorowska: Ministerstwo pozbawiło matki zasiłków. 
Gazeta Prawna, Nr 22,  31. 01. 06 r.
Jolanta Góra: Matka i dziecko pod ochroną.
Bożena Wiktorowska: Trybunał broni matek.
Rzeczpospolita, Nr 26,  31. 01. 06 r.
Jolanta Kroner: Macierzyński zawiesza wychowawczy.