Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku wychowawczego SK 39/04

30 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Grażyny J. dotyczącą prawa do zasiłku wychowawczego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków z art. 32 i art. 71 ust. 2 Konstytucji.

Skarżąca będąc na urlopie wychowawczym pobierała zasiłek wychowawczy na syna Przemysława. W tym czasie urodziła drugiego syna - Michała. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że skarżącej w pewnym okresie przestaje przysługiwać zasiłek wychowawczy na Przemysława, natomiast będzie otrzymywała zasiłek macierzyński na Michała. Odwołania wniesione do sądu rejonowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, a następnie do sądu okręgowego zostały oddalone. Zdaniem skarżącej powyższe rozstrzygnięcia naruszają konstytucyjne prawo do ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa, poprzez faktyczne ograniczenie przyznanych na mocy ustawy świadczeń z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłku wychowawczego. Ponadto rozstrzygnięcia zapadły na podstawie przepisów rozporządzenia, a więc aktu rangi podustawowej. Tymczasem zgodnie z Konstytucją zakres szczególnej pomocy władz publicznych, do której matka ma prawo przed i po urodzeniu dziecka powinna określać ustawa.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Stępień.