Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady kształtowania taryf za energię elektryczną P 22/05

Przepisy określające wnoszenie opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii są zgodne z Konstytucją.

14 lutego 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny dotyczące szczegółowych zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną: - jest zgodny z art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym w dniu 23 kwietnia 2004 r., - jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji, - nie jest niezgodny z art. 46 ust. 3 i ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 maja 2005 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne kwestionowane rozporządzenie powinno preferować takie sposoby dokonywania rozliczeń za energię elektryczną, które zapewniają ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego "termin poziom" cen należy odnosić nie tylko do wartości wyrażonej w jednostce pieniężnej, ale również do warunków płatności, które mają istotne znaczenie ekonomiczne dla stron umowy. Preferowane więc są takie sposoby rozliczeń, które sprzyjają zmniejszaniu cen i opłat oraz nie obciążają odbiorców dodatkowymi kosztami wynikającymi z przyjętego sposobu rozliczeń. Zdaniem Trybunału przepisy ustawy zawierają wskazania merytoryczne dotyczące sposobu unormowania zasad rozliczeń, które spełniają minimalne wymogi wynikające z Konstytucji. Nie ma więc podstaw do stwierdzenia, że kwestionowane przepisy rozporządzenia naruszają Konstytucję, przez to że zostały wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, które nie spełnia wymogu określenia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia. Upoważnienie do pobierania opłat za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej w przyjętym okresie rozliczeniowym należy do szczegółowych zasad rozliczeń w rozumieniu ustawy. W tym pojęciu mieszczą się również regulacje dotyczące sposobu postępowania w razie zaistnienia nadpłaty czy niedopłaty w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii. Z tego względu kwestionowane przepisy nie wykraczają poza zakres upoważnienia udzielonego w ustawie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 33, 15. 02. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Naliczanie opłat - nadal na podstawie prognoz.
Rzeczpospolita, Nr 39, 15.02. 06 r.
Michał Kosiarski: Klient musi z góry płacić za prąd.
Skąd się biorą zaliczki.
Nasz Dziennik, Nr 39, 15. 02. 06 r. 
Trybunał o rozliczeniach energii. 
Gazeta Prawna, Nr 42, 28. 02. 06 r.
Energetyka