Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady kształtowania taryf za energię elektryczną P 22/05

14 lutego 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny dotyczące szczegółowych zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 46 ust. 3 i 4 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne z art. 92 ust. 1 Konstytucji ;
- § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, który poprzedzony był paragrafem 38 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 46 ust. 3 i 4 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne.

Jerzy K. jest właścicielem domu letniskowego, z którego korzysta sezonowo. Zakład Energetyczny nie uwzględnia tego faktu. Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej opracowane przez zakład są jednakowe, zarówno dla stałych jak i sezonowych odbiorców energii elektrycznej. Jerzy K. zaskarżył do sądu okręgowego - sądu ochrony konkurencji i konsumentów postanowienia umowy dotyczące prognozowania zużycia energii elektrycznej oraz pobierania opłat, obejmujących wszystkie okresy rozliczeniowe dłuższe niż miesiąc za energię jeszcze nie dostarczoną. Sąd okręgowy powództwo oddalił. Jerzy K. wniósł apelację. Sąd apelacyjny powziął wątpliwości co do sposobu przeprowadzania rozliczeń energii elektrycznej z odbiorcami przez przedsiębiorstwa energetyczne. Zdaniem pytającego sądu kwestionowane przepisy narzucają sprzeczne z interesem odbiorców sposoby kształtowania umów. Nie precyzują zasad rozliczeń. Przyznają też przedsiębiorstwom energetycznym nieprzewidziane w ustawie uprawnienia poprzez jednostronne wprowadzenie obowiązku ponoszenia przez odbiorców opłat za energię jeszcze nie dostarczoną oraz umożliwiają uzyskiwanie korzyści z tytułu obracania środkami pieniężnymi odbiorców za taką energię.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.