Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga kasacyjna SK 11/05

Odrzucenie skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty jest zgodne z Konstytucją. Przepis rozporządzenia Rady Ministrów z16 grudnia 2003 r. wskazujący, że opłata wnoszona jest na wezwanie narusza Konstytucję.

7 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Anny i Pawła W. dotyczącą odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 219 § 2 i art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji;
- art. 180 powyższej ustawy jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji;
- § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. oraz z art. 2 Konstytucji.

Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 r. na adwokatach i radcach prawnych ciąży obowiązek opłacania wnoszonych pism, które podlegają opłacie stałej, bez konieczności uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. W rozpatrywanej sprawie nie miała miejsca sytuacja, w której pełnomocnik skarżących wniósł niewłaściwą opłatę z powodu braku precyzji przepisów określających jej wysokość. Pełnomocnik w ogóle nie wniósł opłaty, mimo takiego obowiązku. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie zostały naruszone elementy składające się na konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał nie podzielił też poglądu skarżących, że wyeliminowanie jednej z trzech form opłat sądowych - opłaty znakami sądowymi - jest takim utrudnieniem dostępu do sądu, że narusza Konstytucję. Opłata znakami sądowymi uznawana była powszechnie za uciążliwą organizacyjnie. Trybunał stwierdził ponadto, że wydane postanowienie NSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej jest w istocie orzeczeniem sądu drugiej instancji. Niezasadny jest zatem argument o naruszeniu zasady dwuinstancyjności postępowania. Trybunał uznał także, że przepis rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. jest niezgodny z ustawą z 30 sierpnia 2002 r. i z Konstytucją. Z regulacji ustawowej wynika bowiem, że jeśli skarga kasacyjna podlega opłacie stałej to istnieje obowiązek uiszczenia opłaty bez wezwania, natomiast przepis rozporządzenia wskazuje, że opłata wnoszona jest na wezwanie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 57, 08. 03. 06 r.
Jolanta Kroner: Nie należy czekać na wezwanie do zapłaty. 
Gazeta Prawna, Nr 48, 08. 03. 06 r.
Katarzyna Rychter: Nieopłacona kasacja będzie odrzucona.