Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga kasacyjna SK 11/05

7 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Anny i Pawła W. dotyczącą odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 221 i art. 219 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 78 w związku z art. 176 Konstytucji;
2) art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 194 § 1 pkt 7 tejże ustawy z art. 78, art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Anna i Paweł W. ubiegali się o zwrot części nieruchomości wywłaszczonej w trybie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Otrzymali decyzję odmowną. Po wyczerpaniu administracyjnego toku postępowania, nie uzyskując zmiany decyzji, wnieśli skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, na które nie przysługuje zażalenie. Powodem odrzucenia był brak opłaty skargi kasacyjnej, którą powinien był uiścić pełnomocnik skarżących. Zdaniem skarżących odebrano im konstytucyjne prawo do sądu i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy oraz zostały naruszone zasady prawidłowej legislacji, wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego. Ponadto brak jest możliwości zaskarżenia postanowienia, jeżeli wydaje je Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym, co narusza konstytucyjne zasady: dwuinstancyjności postępowania sądowego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.