Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych K 13/05

Ograniczenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego zostało wprowadzone przedwcześnie. Pracodawcy, którzy 1 stycznia 2004 r. zatrudniali osoby niepełnosprawne w wieku emerytalnym uzyskują roszczenie o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń także tych osób. Pozostałe kwestionowane przepisy Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją.

21 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczący funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
- art. 26c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zgodny z art. 2 Konstytucji 
- art. 33 ust. 4a pkt 2 jest zgodny z art. 2 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
- art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zakresie dotyczącym ust. 7a w związku z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 w związku z art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji. 
- art. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie, w jakim pozbawia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek emerytalny, dofinansowania do wynagrodzeń tych osób w okresie niezbędnym do skutecznego wypowiedzenia tym osobom umów o pracę, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Rozwiązanie prawne polegające na ograniczeniu dofinansowania do pracowników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego jest poprawne, jednak - z punktu widzenia zasad konstytucyjnych - zostało wprowadzone przedwcześnie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jego obowiązywanie już w okresie niezbędnym do skutecznego wypowiedzenia umów o pracę tj. od 1 stycznia do 31 marca 2004 r. naruszało zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ta ocena nie ma na celu wzruszenia obowiązującej mocy przepisów. Chodzi o stworzenie podstaw do dochodzenia przez pracodawców odpowiedniej części dofinansowania związanego z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Tak więc pracodawcy, którzy 1 stycznia 2004 r. zatrudniali osoby niepełnosprawne w wieku emerytalnym uzyskują roszczenie o wypłatę dofinansowania także dla tych osób, w części odpowiadającej okresowi niezbędnemu do wypowiedzenia umowy o pracę z każdą z nich. Okres, za który należy się dofinansowanie jest zróżnicowany w zależności od rodzaju umowy, okresu zatrudnienia czy też okresu niezbędnego dla skutecznego wypowiedzenia. Pracodawcy ubiegający się o wypłatę dofinansowania powinni wykazać, ilu pracowników niepełnosprawnych w wieku emerytalnym i na jakich zasadach zatrudniali w chwili wejścia w życie nowych przepisów. To ustalenie zadecyduje o wysokości należnego świadczenia.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 62, 28. 03. 06 r.
Prawo Pracy
Rzeczpospolita, Nr 69, 22. 03. 06 r.
Jolanta Kroner: Pracodawcy mogą odzyskać straty sprzed dwóch lat.
Gazeta Prawna, Nr 58, 22. 03. 06 r.
Łukasz Guza: Dofinansowanie firm.