Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych K 13/05

21 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczący funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 26c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z art. 2 Konstytucji;
- art. 33 ust. 4a pkt 2 powyższej ustawy z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zakresie dotyczącym ust. 7a w związku z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji;
- art. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z art. 19 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej z art. 2 Konstytucji.

Kwestionowane przepisy dotyczą zmian wprowadzonych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2002 i 2003 roku. Wątpliwości budzi niejasne uregulowanie finansowania rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji. Zdaniem wnioskodawcy znowelizowany przepis został sformułowany w ten sposób, że dopuszcza różne interpretacje, z których każda może być uznana za prawidłową. Tym samym ustawodawca naruszył konstytucyjną zasadę pewności prawa. Kolejny zarzut dotyczy zmiany formuły funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez włączenie w jego skład niepieniężnych środków majątkowych. Naruszono w ten sposób stabilność prowadzenia zakładu pracy chronionej oraz interes właścicieli, co jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: ochrony prawa własności i nieograniczania wolności działalności gospodarczej. Istotną zmianą dotyczącą zarówno pracodawców jak i zatrudnionych przez nich osób niepełnosprawnych było wprowadzenie zmian w zakresie miesięcznego dofinansowania. Według nowych przepisów dofinansowanie miesięczne przysługuje pracodawcy tylko za te zatrudnione osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Tymczasem według poprzednich unormowań miesięczne dofinansowanie miało objąć wszystkich zatrudnionych niepełnosprawnych. Nowy przepis uniemożliwił pracodawcom, którzy przed wejściem w życie nowych przepisów zatrudnili osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek emerytalny, dostosowanie się do zmienionego stanu prawnego. Na wprowadzenie zmian ustawodawca przewidział praktycznie jeden dzień okresu dostosowawczego [vacatio legis]. Sposób i termin ogłoszenia zmian narusza zasady przyzwoitej legislacji. Stanowi też - zdaniem wnioskodawcy - wyjątkowo drastyczne i jaskrawe naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.