Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 32/05

Zakwestionowany przepis Kodeksu postępowania cywilnego nie narusza gwarantowanej przez Konstytucję zasady prawa do sądu.

8 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Włodzimierza P. dotyczącą prawa do sądu.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 373 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w stanie faktycznym, na gruncie którego zaistniała wątpliwość konstytucyjna objęta rozpatrywaną skargą konstytucyjną nie zaistniała sytuacja, w której pełnomocnik skarżącego jako podmiot profesjonalny wniósł opłatę, która z powodu nieprecyzyjnie określonych przepisów byłaby niewłaściwa (uiszczona w niewłaściwej wysokości). Pełnomocnik nie wniósł opłaty w ogóle, pomimo istnienia takiego obowiązku potwierdzonego uchwałą Sądu Najwyższego. Zakwestionowany przepis nie narusza zatem gwarantowanej przez Konstytucję zasady prawa do sądu. Chodzi o takie ukształtowanie procedury sądowej, ażeby spełniała wymogi sprawiedliwości i jawności.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski , a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Gazeta Prawna, Nr 89,  9. 05. 06 r.
Arkadiusz Jaraszek: Adwokat musi wiedzieć.