Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 32/05

8 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Włodzimierza P. dotyczącą prawa do sądu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 373 ustawy z dnia7 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 Konstytucji.

Sąd rejonowy zniósł wspólność majątkową Ewy P. i Włodzimierza P. Kosztami postępowania, w tym również wpisu, obciążył Włodzimierza P. jako stronę, która przegrała sprawę. Na postanowienie sądu rejonowego dotyczącego kosztów pełnomocnik Włodzimierza P. wniósł zażalenie do sądu okręgowego. Sąd okręgowy odrzucił je z powodu nieuiszczenia opłaty stałej. Uznał, że zażalenie powinien odrzucić sąd pierwszej instancji, gdyż nieuiszczenie opłaty stałej jest nieusuwalnym brakiem formalnym środka odwoławczego, ale skoro uszło to uwadze tego sądu, uczynił to sąd odwoławczy. Postanowienie sądu odwoławczego zapadło na posiedzeniu niejawnym i stało się prawomocne z chwilą podpisania. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis narusza jego konstytucyjne prawo do sądu. Pozbawia go bowiem możliwości zaprezentowania swego stanowiska co do zagadnienia prawnego będącego przedmiotem posiedzenia niejawnego, na którym sąd wydał postanowienie o odrzuceniu jego zażalenia. Ponadto kwestionowany przepis narusza prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych, innych niż wydane w wyniku rozpoznania zwykłego środka odwoławczego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.