Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalenie przez komornika kosztów postępowania P 18/05

Pobieranie przez komornika opłaty egzekucyjnej w przypadku umorzenia postępowania jest niezgodne z Konstytucją.

8 maja 2006 r. o godz. 13. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie i Sądu Okręgowego w Sieradzu dotyczące ustalenia przez komornika wysokości kosztów postępowania.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że - art. 49 ust. 1 zdanie drugie i szóste oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 Konstytucji - art. 49 ust. 1 zdanie trzecie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z 24 września 2004 r. powołanej w punkcie 1, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca przyjął model uzależniający opłatę egzekucyjną, będącą elementem wynagrodzenia komornika, od skuteczności egzekucji. Umorzenia postępowania ma miejsce, gdy egzekucja nie była skuteczna, ponieważ dłużnik spełnił świadczenie dobrowolnie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pobieranie opłaty egzekucyjnej w przypadku umorzenia postępowania jest sprzeczne z zasadniczą koncepcją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przepis kwestionowany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu jest więc niezgodny z podstawowymi założeniami porządku konstytucyjnego. Odpowiadając na pytanie Sądu Okręgowego w Tarnowie Trybunał stwierdził, że komornik określając wysokość opłaty stosunkowej musi liczyć się z tym, że opłata ta powinna być miarkowana przez kryteria wskazane przez przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Może tego dokonać sam, jednakże ostateczna ocena zależy od sądu, przed którym będzie toczył się spór o ostateczny wymiar opłaty. TK uznał także, że przepis ustawy komorniczej, który przyznaje sądowi kompetencje do wyjątkowego zmniejszenia opłaty stosunkowej jest zgodny z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 107, 9. 05. 06 r. 
Jolanta Kroner: Dobrowolnie spłacony dług jest tańszy.
Jakie są opłaty sądowe. dom.
Gazeta Prawna, Nr 89,  9. 05. 06 r.
Adam Makosz: Komornicy się mylili.