Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokale socjalne dla osób eksmitowanych SK 51/05

Właściciel lokalu będzie mógł dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości, o ile były lokator nadal ten lokal zamieszkuje.

23 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jana J., Wiesława T., Romany L.-K. dotyczącą możliwości dochodzenia przez właściciela lokalu odszkodowania od gminy, która nie dostarczyła lokali socjalnych dla osób eksmitowanych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis jest na tyle nieprecyzyjny, że niemożliwe jest jego stosowanie. Nie sposób bowiem ustalić jednolitej wykładni. Jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawnego. Ponadto zdaniem TK brak jest usprawiedliwionego konstytucyjnie uzasadnienia dla ograniczenia zakresu roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielowi lokalu od gminy, która nie dostarczyła lokali socjalnych dla osób eksmitowanych. To ograniczenie wydaje się być podyktowane chęcią ochrony budżetu. Nie należy to jednak do konstytucyjnego katalogu wartości. Konsekwencją orzeczenia TK jest utrata mocy kwestionowanego przepisu w części przewidującej ograniczenie odpowiedzialności gminy za szkodę wywołaną niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie, wobec której wydany został wyrok nakazujący opróżnienie lokalu z jednoczesnym orzeczeniem uprawnienia do takiego lokalu. W rezultacie dochodzenie odszkodowania od gminy będzie możliwe w pełnej wysokości, o ile były lokator nadal zamieszkuje lokal.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Rzeczpospolita, Nr 185, 9. 08. 06 r. 
Krzysztof Lewandowski: Za uciążliwych lokatorów zapłacą gminy. 
Rzeczpospolita, Nr 120, 24. 05. 06 r. 
Gmina da lokum albo zapłaci właścicielowi. j.k.
Dziennik Polski, 24. 05. 06 r. 
Zmartwienie gmin. GEG.
Gazeta Prawna, Nr 100,  24. 05. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Właścicielom należy się pełne odszkodowanie.