Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do ubezpieczenia społecznego K 38/05

Pominięcie w nowej ustawie dawnych przepisów nie stanowiło nadmiernej ingerencji w uprawnienia rencistów, którzy ulegli wypadkom przy pracy.

12 czerwca 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczący pozbawienia prawa do świadczeń grupy osób, które pobierały rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że ustawodawca wprowadzając nową ustawę o emeryturach i rentach oraz nową ustawę wypadkową dokonał zmiany całego sytemu. Zdaniem Trybunału ograniczenie prawa do uzyskiwania innych dochodów w tym wynagrodzenia z tytułu pracy jest co do zasady dopuszczalne. Zawieszenie lub ograniczenie tych świadczeń nie powinno przekraczać jednak określonej miary i nie powinno być arbitralne. Trybunał stwierdził, że pominięcie w nowej ustawie dawnych przepisów nie miało charakteru arbitralnego ani też nie stanowiło nadmiernej ingerencji w uprawnienia rencistów, którzy ulegli wypadkom przy pracy. Świadczy o tym także pozostawienie przez ustawodawcę pewnego uprzywilejowania tej grupy rencistów w stosunku do ogółu niezdolnych do pracy poprzez znacznie korzystniejsze zasady obliczania wysokości renty wypadkowej oraz dopuszczenie jej pobieranie łącznie z emeryturą. W konsekwencji TK uznał, że brak przejęcia do nowej ustawy przepisów dawnej ustawy wypadkowej nie narusza Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Krakowska, 12. 06. 06 r.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. (w).
Gazeta Prawna, Nr 113,  12. 06. 06 r.
Bożena Wiktorowska: Renciści chcą dorobić. 
Gazeta Wyborcza, Nr 137, 13.06. 2006 r.
Bożena Wiktorowska: Chory nie może pracować.
Głos Wielkopolski, 13. 06 2006 r.
Albo renta, albo praca. app.
Gazeta Krakowska, 13. 06. 06 r.
Na rentę albo do roboty. (PAP). 
Rzeczpospolita, Nr 137, 13. 06. 06 r. 
Jolanta Kroner: Pełna aktywność zawodowa albo pełna renta.