Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe K 53/05

Kwestionowane przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego są zgodne z Konstytucją.

14 czerwca 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa podatkowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 2 i art. 22 Konstytucji oraz art. 1891 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 i art. 22 Konstytucji.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zakwestionowane przepisy wprowadziły do obowiązującego systemu klauzulę obejścia prawa podatkowego. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że klauzula obejścia prawa należy do prawa podatkowego materialnego i określa podatkowe skutki działań podejmowanych przez podatników. Tymczasem kwestionowane przez RPO przepisy dotyczą wyłącznie procedury rozpatrywania spraw administracyjnych przez organy władzy publicznej i nie regulują zagadnień materialnoprawnych. Trybunał podkreślił, że Konstytucja nie wyklucza powierzania sądom niektórych kompetencji nie polegających na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości a także z zakresu kontroli nad administracja publiczną. Nie zakazuje też ustawodawcy przekazywania sądom rozpatrywania określonych spraw mających incydentalne znaczenie dla postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Ponadto TK stwierdził, że kwestionowane przepisy odnoszą się do innych zagadnień, niż te, o których Trybunał orzekał w 2004 r., dlatego nie podzielił poglądu RPO, że kwestionowane przepisy mają na celu pominięcie skutków wyroku z 4 maja 2004 r.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska, I sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz, II sprawozdawcą był Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza, Nr 139, 16. 06. 2006 r.
Piotr Skowroński: Klauzula już zgodna z konstytucją.
Rzeczpospolita, Nr 139, 16. 06. 06 r. 
Izabela Lewandowska: Sąd zbada kontrakty podatnika. 
Gazeta Prawna, Nr 116, 16 - 18. 06. 2006 r.
Marcin Musiał: Klauzula obejścia prawa zgodna z konstytucją.
Urzędy skarbowe mogą podważać umowy. 
Obchodzenie prawa.