Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Premia gwarancyjna SK 35/04

Kwestionowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii są zgodne z Konstytucją.

27 czerwca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Tomasza W. dotyczącą premii gwarancyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 8 ust. 1 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie znajduje uzasadnienia domaganie się - przy udzielaniu premii gwarancyjnej - zrównania skutków czynności polegającej na nabyciu w drodze zakupu lub zamiany własności lokalu mieszkalnego ze skutkami nabycia części ułamkowej tego prawa. O ile nie sposób zaprzeczyć, że nabycie własności całego lokalu zawsze służy zaspokojeniu określonych potrzeb mieszkaniowych nabywcy, to twierdzenia tego nie da się odnieść do każdego nabycia części ułamkowej takiego prawa. W szczególności zakup 7/100 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (jak w przypadku skarżącego) nie może być traktowany jako zaspokojenie tych potrzeb.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 149, 28. 06. 06 r. 
Jolanta Kroner, Michał Kosiarski: Komu premia gwarancyjna.
Gazeta Prawna, Nr 124, 28. 06. 2006 r.
Agnieszka Wyszomirska. Współwłaściciele mieszkań nie skorzystają.