Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do urlopu wychowawczego P 30/05

Kwestionowany przepis ustawy z dnia 24 maja 2002 r odsyłając - w zakresie szczególnych uprawnień przewidzianych dla pracownic - do unormowań kodeksu pracy nie narusza przepisów konstytucyjnych.

29 czerwca 2006 r. o godz. 9. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące odmowy udzielenia urlopu wychowawczego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 93 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jako przepis odsyłający w zakresie dotyczącym "szczególnych uprawnień przewidzianych dla pracownic" do przepisów prawa pracy, jest zgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego kwestionowany przepis jest przepisem odsyłającym do regulacji zawartej w kodeksie pracy. Nie przyznaje ani nie odbiera żadnych praw. W oderwaniu od kodeksu pracy w ogóle nie może być kwalifikowany jako źródło jakichkolwiek praw i obowiązków. W szczególności nie wynika z niego prawo do urlopu wychowawczego dla kobiet. Trybunał stwierdził, że w momencie, gdy prawo do urlopu wychowawczego przestało być szczególnym uprawnieniem przewidzianym tylko dla pracownic według przepisów prawa pracy, kwestionowana regulacja odnosi się tylko do uprawnień, które przysługują wyłącznie kobiecie np. do urlopu macierzyńskiego. Aktualnie ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w ogóle nie reguluje kwestii urlopów wychowawczych ani kobiet, ani mężczyzn. Prawo do urlopu wychowawczego począwszy od 1 stycznia 2004 r. jest prawem przysługującym wszystkim pracownikom niezależnie od ich płci. Ponieważ ustawa o ABW oraz AW nie zawiera przepisów odmiennie regulujących prawo funkcjonariuszy do urlopu wychowawczego, należy przyjąć że znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu pracy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Rzeczpospolita, Nr 151, 30. 06. 06 r. 
Jolanta Kroner: Pan porucznik równouprawniony.
Gazeta Prawna, Nr 126, 30. 06. - 2. 07.  2006 r.
Łukasz Guza: Mundurowi też mogą korzystać z urlopów wychowawczych.