Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do urlopu wychowawczego P 30/05

29 czerwca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące odmowy udzielenia urlopu wychowawczego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 93 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 32 ust. 1 i 2 i art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Dyrektor Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając z upoważnienia Szefa Agencji, odmówił funkcjonariuszowi udzielenia urlopu wychowawczego. W uzasadnieniu rozkazu podano, że tylko funkcjonariuszowi - kobiecie przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla pracownic według przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji wywiadu nie stanowią inaczej. Sąd pytający powziął wątpliwości, czy kwestionowany przepis jest zgodny z Konstytucją. Różnicuje on bowiem sytuację funkcjonariuszy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Zróżnicowanie to wydaje się uzasadnione, o ile odnosi się do praw, które mogą być przypisane i realizowane wyłącznie przez kobiety jak np. prawo do urlopu macierzyńskiego. Nie znajduje natomiast uzasadnienia w odniesieniu do praw, których realizacja nie jest determinowana przez płeć. Takim prawem jest prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.