Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okres pracy zarobkowej przy ustalaniu wysokości emerytury SK 56/05

Kwestionowany przepis ustawy z 18 lutego 1994 r. o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 8 grudnia 2000 r. jest zgodny z Konstytucją.

3 lipca 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Pawła K. dotyczącą zaliczenia okresu pracy zarobkowej przy ustalaniu wysokości emerytury.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jest zgodny z art. 2 i art. 32 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że skarga zarzucająca niekonstytucyjność kwestionowanego przepisu jest niezasadna. Przepis ten ma w rzeczywistości inny sens normatywny, niż mu przypisuje skarga. W pierwotnym brzmieniu, znajdującym zastosowanie do konkretnej sytuacji skarżącego nie zezwalał bowiem na objęcie doliczeniem okresu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz tylko okresu pracy w ramach stosunku zatrudnienia. Skarga konstytucyjna opierała się zatem na założeniu, które było przyjęte wyłącznie przez skarżącego. Interpretacja taka nie wynikała ani z treści przepisu, ani nie była wyrazem odczytania przez praktykę administracyjną lub sądową. To ustawa zmieniająca rozszerzyła zakres możliwości doliczenia okresu wysługi lat przez poszerzenie okresu zatrudnienia o okres opłacenia składek. Jednak to rozszerzenie nie dotyczy skarżącego, który działalność gospodarcza prowadził przed 31 grudnia 1998 r.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.