Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okres pracy zarobkowej przy ustalaniu wysokości emerytury SK 56/05

3 lipca 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Pawła K. dotyczącą zaliczenia okresu pracy zarobkowej przy ustalaniu wysokości emerytury.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 32 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Skarżący zwrócił się do Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o naliczenie emerytury w wymiarze 75 proc. podstawy wymiaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na odmowną decyzję złożył odwołanie do sądu okręgowego, który je oddalił. Apelacja od tego rozstrzygnięcia również została oddalona. Zdaniem skarżącego jest on dyskryminowany w porównaniu z innym obywatelami jako prowadzący przez pewien czas działalność gospodarczą i odprowadzający z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne. Tego okresu nie uwzględnia się bowiem na mocy kwestionowanych przepisów przy ustalaniu emerytury. Skarżący wskazuje, że przepisy te poprzez zmianę terminologii (zastąpienie zwrotu "pracował" przez "był zatrudniony") doprowadziły do naruszenia m.in. konstytucyjnej zasady równości.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.