Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu - pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw i energii z sieci K 37/04

Kwestionowany przepis Prawa Energetycznego z10 kwietnia 1997 r. nie wyłącza drogi sądowej w przypadku zaistnienia sporu o nielegalny pobór energii lub paliwa między odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym, gdy odbiorca nie chce dobrowolnie uiścić opłat i jest zgodny z Konstytucją.

10 lipca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący umożliwienia przedsiębiorstwu energetycznemu pobierania i ściągania opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi sądowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne niewyłączający obowiązku sądowego postępowania rozpoznawczego, przed rozpoczęciem ściągania w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci, w sprawach sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami o pobieranie tych opłat - jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że z zaskarżonego przepisu Prawa Energetycznego nie wynika wyłączenie drogi sądowej w przypadku zaistnienia sporu o nielegalny pobór energii lub paliwa między odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym, gdy odbiorca nie chce dobrowolnie uiścić opłat. Regulacja mówi tylko o poddaniu egzekwowania opłat przepisom o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie można zatem twierdzić, że to treść przepisu sugeruje właśnie takie jego odczytanie, jakie się stało podstawą zarzutu niekonstytucyjności. Chociaż z zaskarżonego przepisu nie wynika bezpośrednio obowiązek sądowego rozpoznania sporu, to obowiązek ten wynika jednoznacznie z innych ustaw. Kompetencje sądu powszechnego do rozstrzygania sporów między podmiotami cywilno-prawnymi (w sprawach cywilnych), w określonej kategorii spraw, nie muszą wynikać z ustawy regulującej te sprawy. Generalnie wynika to z Kodeksu postępowania cywilnego ustanawiającego domniemanie drogi sądowej w sprawach cywilnych. Zdaniem Trybunału nie jest więc konieczne wyeliminowanie kwestionowanego przepisu z obrotu prawnego, ponieważ jest możliwe odczytanie go w zgodzie z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 225, 26. 09. 06 r.
Michał Kosiarski: Faktura za nielegalny pobór nie wystarcza do egzekucji.
Gazeta wyborcza Częstochowa, 15. 07. 2006 r.
Marek Mamoń: Kradzież prądu trzeba najpierw udowodnić.