Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu - pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw i energii z sieci K 37/04

10 lipca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący umożliwienia przedsiębiorstwu energetycznemu pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi sądowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim umożliwia przedsiębiorstwu energetycznemu pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi sądowej.

Przedsiębiorstwo energetyczne w wypadku stwierdzenia nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci może dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym lub poprzestać na zryczałtowanej, ustalonej na podstawie taryfy opłacie, która egzekwowana jest w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Praktycznie sprowadza się to do tego, że opłaty odszkodowawcze są od dłużników egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego, a jedynie w oparciu o dokumenty wystawione przez przedsiębiorstwo energetyczne. Wobec licznych pism od obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich i praktyki orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiły się wątpliwości, czy na podstawie kwestionowanego przepisu przedsiębiorstwo energetyczne może wystawić tytuł wykonawczy, bez potrzeby uzyskania najpierw orzeczenia sądowego w konkretnej sprawie. Zdaniem wnioskodawców przepis ten z uwagi na wadliwą konstrukcję i niedookreśloną redakcję nie pozwala na precyzyjne ustalenie jego treści a także budzi wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz .