Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana granic powiatu U 5/04

Zmiany granic wspólnoty samorządowej społeczności dokonane zostały zgodnie z Konstytucją.

18 lipca o godz. 9.00 na rozprawie rozpoczętej 5 grudnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rady Powiatu Wielickiego, Rady Gminy Kłaj, Rady Gminy Raciąż dotyczące zmiany granic wspólnoty samorządowej społeczności.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta jest zgodny: z art. 2, art. 7 i art. 15 Konstytucji oraz preambułą Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi się ona do zasady współdziałania władz i dialogu społecznego oraz zasady pomocniczości, z art. 3 i art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., z art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. - § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. nie jest niezgodny z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji. - § 1 pkt 4a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta jest zgodny: z art. 2, art. 7, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 92 ust. 2 Konstytucji, z art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Trybunał Konstytucyjny uznał za nieuzasadniony podnoszony przez wnioskodawców zarzut naruszenia zasad legalizmu i praworządności. Rada Ministrów działała zgodnie z ustawowymi regulacjami dotyczącymi stanowienia rozporządzeń. Jej działania podjęte zostały na podstawie oraz w granicach wyznaczonych przez przepisy, także w zakresie wymogu zasięgnięcia opinii przez zainteresowane rady odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma też uzasadnienia zarzut wnioskodawcy, że zmiana granic pomiędzy gminą Kłaj, a gminą Bochnia nastąpiła bez wskazania, jakiego konkretnego obszaru dotyczy. Wskazane w przepisach granice są bowiem jednoznaczne. Zdaniem Trybunału przeprowadzone zmiany terytorialne były dokonywane w związku z wystąpieniami oraz inicjatywą społeczności lokalnej wsi Stanisławice i gminy Raciąż. O projektowanych zmianach wszystkie zainteresowane rady gmin i powiatów miały wiedzę oraz możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 167, 19. 07. 06 r. 
Marek Domagalski: Konsultacje marne, ale przesunięcia legalne.
Gazeta Krakowska, 19. 07. 06 r.
Secesja zgodna z prawem. (PK).