Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana granic powiatu U 5/04

5 grudnia 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Powiatu Wielickiego, Rady Gminy Kłaj, Rady Gminy Raciąż dotyczące zmiany granic wspólnoty samorządowej społeczności.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1. § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta z:
- art. 2, art. 7, art. 15, art. 170 Konstytucji;
- Preambułą do Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi się ona do zasady współdziałania władz i dialogu społecznego oraz zasady pomocniczości;
- art. 3 i art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, ratyfikowanej przez Polskę i w konsekwencji także z art. 9, art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji;
2. - art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
- art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym; 
§ 1 pkt 4a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta z: art. 2, art. 7, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1, art. 92 ust. 2 Konstytucji oraz art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 22 lipca 2003 r. zmieniła w woj. małopolskim granice: w powiecie bocheńskim gminy Bochnia i w powiecie Wielickim gminy Kłaj. Wyłączyła z gminy Kłaj Stanisławice i włączyła ten obszar do gminy Bochnia. Natomiast w woj. mazowieckim Rada Ministrów rozporządzeniem z 27 lipca 2004 r. ustaliła nowe granice gminy o statusie miasta Raciąż i gminy Raciąż w powiecie płońskim. Włączyła do miasta Raciąż części obszarów gminy Raciąż: Folwark, Pólka, Sierakowo oraz Witkowo. Zdaniem wnioskodawcy takie unormowania oznaczają zmianę obszaru działania wspólnoty samorządowej społeczności: powiatu wielickiego, gminy Kłaj i gminy Raciąż, a w konsekwencji zmiany społecznych i materialnych warunków funkcjonowania wspólnot samorządowych. Powoduje to również naruszenie więzi społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Konstytucja przesądza, iż zasadniczy podział państwa nie może być przeprowadzony w sposób dowolny i arbitralny. Powinien brać pod uwagę naturalne, jak i historycznie ukształtowane więzi społeczne, związki gospodarcze i związki kulturowe funkcjonujące na danym obszarze. Wszyscy wnioskodawcy wskazują także na niedopełnienie obowiązujących procedur podczas dokonywania zmian granic. Ich zdaniem zostały naruszone konstytucyjne zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz .