Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak delegacji ustawowej SK 8/06

Kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 czerwca 2002 r. nie narusza prawa do sądu, prawa do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydawanych w pierwszej instancji oraz nie zamyka drogi sądowej.

24 lipca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Zbigniewa Ś. dotyczącą braku delegacji ustawowej dla skutków braku wpisu od odwołania związanego z unieważnieniem przetargu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego jest zgodny: z art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wymogi w zakresie terminów, jak też kosztów postępowania nie uchybiały postulatowi rzetelności postępowania. Bez określonych wymogów proceduralnych i bez systemu zabezpieczeń przed nadużywaniem praw procesowych prawo do sądu nie mogłoby bowiem zostać zrealizowane. Kwestionowany przepis jest zgodny z Konstytucją, a więc nie narusza: prawa do sądu, prawa do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydawanych w pierwszej instancji, zakazu zamykania drogi sądowej. Skarżący podniósł także, że zawarta w ustawie o zamówieniach publicznych delegacja ustawowa nie przekazała rozporządzeniu wykonawczemu kwestii uregulowania skutków niezapłacenia wpisu. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego delegacja do określenia szczegółowych zasad pobierania wpisu obejmowała także określenie skutków niezastosowania się do tych zasad (konsekwencji niedokonania wpisu). Wynika to z samego pojęcia kosztów postępowania w procedurze cywilnej, która ma odpowiednie zastosowanie w przypadku nadania biegu odwołaniu, do którego odnosi się skarga. Wpis, którego unormowanie pomijałoby zagadnienie następstw jego niewniesienia, nie byłby wpisem w rozumieniu przyjętym w postępowaniu cywilnym.

Rozprawie przewodniczył sędzia Wiesław Johann , a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 172, 25. 07. 06 r. 
Sławomir Wikariat: Bez wpisu na czas nie ma odwołania.
Gazeta Prawna, Nr 143, 25. 07. 06  r.
Magdalena Wojtuch: Trzeba dotrzymywać terminów.
Gazeta Prawna, Nr 143, 25. 07. 06  r.
Bożena Wiktorowska: Rolnicy wrócą do KRUS.