Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak delegacji ustawowej SK 8/06

24 lipca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Zbigniewa Ś. dotyczącą braku delegacji ustawowej dla skutków braku wpisu od odwołania związanego z unieważnieniem przetargu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 czerwca 2002 roku z art. 86a ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji;
- § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 czerwca 2002 roku z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji RP.

Zbigniew Ś. złożył do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie związane z unieważnieniem przetargu. Od odwołań pobiera się wpis. Wysokość wpisu i zasady wnoszenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zostało wydane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Rozporządzenie nakazuje wezwać do złożenia dowodu wpisu, jeśli nie dołączono go do odwołania. Skarżący został zobowiązany do dostarczenia kserokopii wpisu w terminie 3 dni. Termin dostarczenia upływał w sobotę, a skarżący dostarczył go w poniedziałek wraz z wyjaśnieniem, że ponieważ ostatni dzień określonego terminu przypadał w sobotę, za koniec terminu przyjmuje się najbliższy dzień powszedni. Ponadto skarżący wyjaśnił, że w sobotę nieoczekiwanie został zamknięty bank i nie mógł pobrać środków na uiszczenie wpisu. Dyrektor Biura Odwołań UZP poinformował skarżącego o pozostawieniu bez dalszego biegu jego odwołania. Przepisy zostały tak skonstruowane, że udzielenie zamówień publicznych zostało poddane kontroli sądu powszechnego, ale po rozstrzygnięciu zespołu arbitrów. Jeśli prezes UZP zatamuje bieg odwołania, nie ma możliwości powołania zespołu arbitrów, a tym samym nie ma możliwości kontroli zamówień publicznych przez sąd powszechny. Sąd rejonowy stwierdził, że tamowanie możliwości przeprowadzenia kontroli nie ma uzasadnienia. Prezes UZP wniósł zażalenie do sądu okręgowego, który ostatecznie odrzucił wniosek o wyznaczenie arbitrów. Sąd uzasadnił, że na podstawie kwestionowanego rozporządzenia MSWiA dopuszczalne jest pozostawienie odwołania bez rozpoznania w razie braku wpisu. Zdaniem skarżącego nie ma żadnej podstawy do zastrzeżenia w rozporządzeniu, iż w sytuacji nie uiszczenia wpisu od odwołania w określonym terminie, odwołanie pozostawione będzie bez rozpoznania, co definitywnie zamyka drogę odwoławczą. Przepis o takim znaczeniu powinien znaleźć się w akcie normatywnym rangi ustawy lub też w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy. Przeciwne działanie ingeruje zdaniem skarżącego w realizację praw obywatelskich, przede wszystkim prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły organ. Narusza także zasadę dwuinstancyjności postępowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia Wiesław Johann , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.