Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Delegacja ustawowa P 6/06

Przepis rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 czerwca 2002 r. jest niezgodny z ustawą o Służbie Więziennej. Wprowadza bowiem ograniczenie niedopuszczone przez ustawodawcę.

31 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące opłat czynszu przez funkcjonariuszy służby więziennej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych jest niezgodny z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.

Minister sprawiedliwości określając w rozporządzeniu osoby uprawnione do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych posłużył się kryterium statusu prawnego zajmowanego lokalu. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie osobom, które zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, nie będących w administracji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Przyjęte przez ministra sprawiedliwości kryterium nabycia uprawnienia zwrotu różnic czynszowych nie znajduje jednak oparcia w przepisach ustawy i ma charakter arbitralny. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowany przepis rozporządzenia wprowadza ograniczenie niedopuszczone przez ustawodawcę i nie służy realizacji celów ustawowych. W rezultacie ten przepis jest niezgodny z ustawą o Służbie Więziennej, udzielającą upoważnienia do wydania rozporządzenia w celu unormowania spraw wymienionych w przepisie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.