Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Delegacja ustawowa P 6/06

31 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące opłat czynszu przez funkcjonariuszy służby więziennej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej.

Adamowi K., funkcjonariuszowi służby więziennej, organy służby więziennej odmówiły prawa do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. Powodem decyzji stał się przydział lokalu mieszkalnego żonie Adama K. w budynku stanowiącym własność osób fizycznych, a nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnienie do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych zostało bowiem ograniczone do tych funkcjonariuszy (emerytów, rencistów), którzy zajmują lokale w zasobach mieszkaniowych publicznych. Natomiast funkcjonariusze (emeryci, renciści) zajmujący lokale w zasobach prywatnych są pozbawieni prawa do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. Sąd rozpatrujący zażalenie Adama K. na odmowne decyzje organów służby więziennej powziął wątpliwość co do treści kwestionowanego przepisu. Zasada zwrotu różnicy w opłatach czynszowych nie jest związana z wysokością faktycznie uiszczanego czynszu przez osobę uprawnioną, a powiązana jedynie z osobą właściciela zasobu mieszkaniowego, w którego skład wchodzi lokal mieszkalny zajmowany przez osobę uprawnioną. W ustawie o Służbie Więziennej nie określono kryterium, wedle którego można różnicować sytuację prawną w zakresie uprawnienia do zwrotu różnicy w dopłatach czynszowych podmiotów, które charakteryzują się następującą wspólną cechą: są funkcjonariuszami (emerytami, rencistami) służby więziennej zamieszkującymi w lokalach nie należących do służby więziennej, za które obowiązani są opłacać czynsz. Natomiast kwestionowana przez sąd norma prawna traktuje odmiennie adresatów, którzy odznaczają się określoną cechą wspólną. Zgodnie z rozporządzeniem tylko funkcjonariusze (emeryci, renciści) służby więziennej zajmujący lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiące własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, nie będące w administracji jednostki organizacyjnej służby więziennej, za które obowiązani są opłacać czynsz, otrzymują zwrot różnicy w opłatach czynszowych. Takie rozwiązanie powoduje uzasadnione wątpliwości co do zgodności z zakresem delegacji ustawowej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.