Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sumy depozytowe U 7/05

Zakwalifikowanie odsetek od sum depozytowych składanych w sądach w związku z toczącym się postępowaniem jako dochodu Skarbu Państwa jest niezgodne z Konstytucją.

4 września 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący oprocentowania sum depozytowych sądów.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych jest niezgodny z art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. W pozostałym zakresie TK postanowił umorzyć postępowanie.

Kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nakazuje zakwalifikowanie jako dochodu Skarbu Państwa odsetek od środków pieniężnych składanych w sądach przez podmioty inne niż państwowe jednostki budżetowe w związku z toczącym się postępowaniem. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten narusza Konstytucję ze względu na przekroczenie w rozporządzeniu granic upoważnienia. Delegacja zawarta w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych nie zawiera żadnych przesłanek pozwalających na wywnioskowanie, że Minister Sprawiedliwości może normować ściśle materialnoprawną kwestię przynależności odsetek od sum depozytowych składanych w sądach w związku z toczącym się postępowaniem. Rozporządzenie to miało uregulować wyłącznie szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 207, 5. 09. 06 r. Jolanta Kroner: Wyszedł z aresztu za kaucją, należą mu się procenty.
Krzysztof Sobczak: Państwo oskarży i zarobi.
Gazeta Prawna, Nr 172, 5. 09. 06 r. 
Agnieszka Wyszomirska, Miłosz Marczuk: Odsetki nie dla budżetu państwa.
Dziennik Polski, 5. 09. 06 r.
Bezpańskie odsetki. PAP