Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sumy depozytowe U 7/05

4 września 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący oprocentowania sum depozytowych sądów.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych z art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu z art. 32 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Na podstawie upoważnienia ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o finansach publicznych Minister Sprawiedliwości i Minister Finansów sprecyzowali w rozporządzeniach m. in. to, że oprocentowanie sum depozytowych sądów złożonych w związku z postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia stanowi dochody budżetu państwa. Zgodnie z ustawowym upoważnieniem Minister Sprawiedliwości miał określić jedynie szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej. Tymczasem w rozporządzeniu rozstrzygnął, w jaki sposób traktowane mają być odsetki od sum depozytowych sądów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich powyższe rozstrzygnięcie jest czymś więcej niż jedynie technicznym zapisem określającym sposób księgowania odsetek. Stanowi bowiem podstawę prawną do pobierania przez budżet państwa pożytków od kwot złożonych - z różnych tytułów - do depozytów sądowych. Także ustawowe upoważnienie dla Ministra Finansów wskazywało obszary, jakie ma uregulować rozporządzenie w zakresie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasady i terminy rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu. Tymczasem w tym przypadku również został przekroczony zakres delegacji ustawowej. Ponadto, zdaniem RPO, zaskarżone przepisy rozstrzygają o kwestiach stanowiących materię ustawową.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.