Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Delegacja ustawowa K 55/05

Wytyczne dotyczące sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich można znaleźć w ustawie o drogach publicznych.

12 września o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Powiatu w Inowrocławiu dotyczący delegacji ustawowej, w której brak określenia sposobu sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną są zgodne z art. 92 ust. 1 oraz art. 2 i art. 7 Konstytucji. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich jest zgodne z art. 2, art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz jest zgodne z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (link do sentencji w całości, pod komunikatem prasowym)

Kwestionowane przepisy nie zawierają wprawdzie wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego, ale nie dyskwalifikuje to zawsze ustawowego przepisu upoważniającego. Problem istnienia wytycznych powinien być rozpatrywany w całym kontekście normatywnym ustawy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wytyczne można zrekonstruować z treści innej ustawy tj. w tym przypadku z ustawy o drogach publicznych. Drugą grupę przepisów poddanych kontroli Trybunału stanowiło rozporządzenie w sprawie wykazu dróg. TK stwierdził, że treść rozporządzenia odpowiada delegacji ustawowej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 178, 13. 09. 06 r. 
Arkadiusz Jaraszek: Klasyfikacja dróg bez zmian.
Rzeczpospolita, Nr 214, 13 09. 06 r.
Marek Domagalski: Drogi za drogie dla powiatu.