Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłków przedemerytalnych SK 15/05

Ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu nie zapewniła ochrony praw nabytych i nie wyrównała strat poniesionych przez tych, których prawa nabyte zostały naruszone.

18 września 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone: skargę Jerzego L. i wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące prawa do zasiłku przedemerytalnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty w części, w jakiej obejmuje wyrazy "do dnia 12 stycznia 2002 r.", jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. (link do sentencji w całości, pod komunikatem prasowym)

Ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ukształtowała sytuację prawną tej grupy osób, które do 12 stycznia 2002 r. nabyły prawo do świadczeń na podstawie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu sprzed nowelizacji 17 grudnia 2001 r. Termin 12 stycznia 2002 r. przyjęto mimo wejścia w życie ustawy uzupełniającej z 20 grudnia 2002 r. dopiero 6 lutego 2003 r. Przepis nie rozwiązał kwestii praw do zasiłku tych osób, które spełniły warunki do ich nabycia między 1 stycznia 2002 r., a dniem wejścia w życie ustawy z 20 grudnia 2002 r. tj. 6 lutego 2003 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nowelizacja z 20 grudnia 2002 r. nie zapewniła ochrony praw nabytych i nie wyrównała strat poniesionych przez podmioty, których prawa nabyte przed 1 stycznia 2002 r. tj. przed wejściem w życie ustawy nowelizującej z 17 grudnia 2001 r. zostały naruszone jej przepisem przejściowym.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Express Ilustrowany, 27. 09. 06 r.
Zasiłki przedemerytalne niezgodne z konstytucją. (KZ).
Gazeta Prawna, Nr 182, 19. 09. 06 r. 
Tomasz Zalewski: Szansa na uzyskanie świadczenia.
Rzeczpospolita, Nr 219, 19. 09. 06 r.
Marek Domagalski: Będzie łatwiej odzyskać zasiłek przedemerytalny.
Gazeta Pomorska: 21.09. 06 r. 
Ewa Brzozowska: Odzyskaja zasiłki.