Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność związkowa K 45/04

Pracownicy mniejszych zakładów pracy nie zostali całkowicie pozbawieni możliwości obrony swoich praw przez związki zawodowe, mogą bowiem tworzyć międzyzakładowe organizacje związkowe.

28 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy" dotyczący zrzeszania się w zakładowych organizacjach związkowych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 59 ust. 1 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowane regulacje prawne mają umożliwić sprawniejsze zarządzanie mniejszymi zakładami pracy, ułatwiając kierownikowi podejmowanie decyzji dotyczących zakładu w tym decyzji o zatrudnianiu pracowników. Służą zatem wolności działalności gospodarczej, chronionej przez Konstytucję. Pracownicy mniejszych zakładów pracy nie zostali całkowicie pozbawieni możliwości obrony swoich praw przez związki zawodowe, mogą bowiem tworzyć międzyzakładowe organizacje związkowe. Zakwestionowany przepis nie stanowi ingerencji w wolność tworzenia i działania związków zawodowych, ogranicza natomiast zakres podmiotowy organizacji związkowych, korzystających z przewidzianych przez państwo uprawnień w relacjach z pracodawcami. Zdaniem Trybunału wprowadzone ograniczenie nie jest nadmierne i nie wykracza poza zakres niezbędny dla ochrony słusznych interesów pracodawców. Regulacja mieści się w konstytucyjnych granicach swobody regulacyjnej przysługującej ustawodawcy, nie uniemożliwia pracownikom skutecznej obrony swoich słusznych interesów i nie prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, nr 190, 29. 09. - 1. 10. 2006 r.
Tomasz Zalewski: Musi być co najmniej 10 związkowców.
Rzeczpospolita, Nr 228, 29. 09. 06 r.
Marek Domagalski: Małe organizacje związkowe nie maja tyle praw co duże.