Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność związkowa K 45/04

28 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy" dotyczący zrzeszania się w zakładowych organizacjach związkowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 31 ust. 3, art. 59 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 2 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków. Dotychczasowa konstrukcja prawna umożliwiała ogólnokrajowym i innym ponadzakładowym związkom zawodowym prowadzenie skutecznej działalności związkowej u mniejszych pracodawców. Chodzi o możliwość tworzenia zakładowych organizacji związkowych liczących mniej niż 10 członków. Organizacje te z czasem zwiększały liczebność, korzystając z pomocy poza zakładowych struktur związku. Takie rozwiązanie było dla pracowników korzystne. Struktury ponadzakładowe umożliwiały np. zdobywanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej. Zdaniem wnioskodawców biorąc pod uwagę niechęć pracodawców do związków zawodowych, pracownicy zatrudnieni w małych zakładach pracy zostali pozbawieni możliwości działania w ramach zakładowej organizacji związkowej. Pracownik - związkowiec jest więc pozbawiony szans na obronę swoich praw przez związek zawodowy, którego jest członkiem. Wprowadzony został zatem niekonstytucyjny podział pracowników, członków związków zawodowych na tych, którzy w pełni korzystają z ustawowo określonych praw związkowych oraz na tych, którzy nie mogą z nich korzystać.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.