Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki świadczenia pracy - zmiany w stosunku pracy SK 41/05

Obowiązek powiadomienia pracowników o zawartym porozumieniu w sprawie czasowego zawieszenia stosowania układu zbiorowego pozwala im na podjęcie decyzji o dalszym zatrudnieniu.

24 października 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Teresy D.-J. dotyczącą warunków świadczenia pracy - zmian w stosunku pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24127 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest zgodny z art. 24, art. 30 i art. 65 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 47 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału ciążący na pracodawcy obowiązek poinformowania pracowników o zawartym porozumieniu w sprawie czasowego zawieszenia stosowania układu zbiorowego, powoduje, że kwestionowany przepis nie łamie praw konstytucyjnych skarżącej. Przedstawione zarzuty nie uprawniają do stwierdzenia, że doszło do naruszenia jej godności. Postępowanie dowodowe wykazało bowiem, że pracownicy zostali powiadomieni o zawartym porozumieniu. Kwestionowana regulacja, w istocie ustanowiona jest także w interesie pracowników zagrożonych - w wyniku trudnej sytuacji finansowej pracodawcy - utratą pracy. Obowiązek powiadomienia pracowników o zawartym porozumieniu pozwala im na podjęcie decyzji o dalszym zatrudnieniu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 250, 25. 10. 06 r
Jolanta Kroner: Zmiana umów o zatrudnienie nie jest konieczna.
Gazeta Prawna, Nr 208, 25. 10. 2006 r.
Tomasz Zalewski: Wypowiedzenia zmieniające niepotrzebne.