Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki świadczenia pracy - zmiany w stosunku pracy SK 41/05

24 października 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Teresy D.-J. dotyczącą warunków świadczenia pracy - zmian w stosunku pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 24127 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 24, art. 30, art. 47 i art. 65 Konstytucji.

Skarżąca była pracownikiem spółdzielni przez 35 lat. Zgodnie z przepisami przeszła na wcześniejsza emeryturę. Przed jej przejściem na emeryturę w wyniku porozumienia pracodawcy ze związkiem zawodowym została zawieszona część przepisów Zakładowego Układu Zbiorowego, w tym przepis regulujący przyznawanie nagród jubileuszowych. Skarżąca nie wiedziała o tym i wystąpiła do sądu o zasądzenie od zakładu pracy kwoty z tytułu nagrody jubileuszowej. Sąd rejonowy oddalił powództwo skarżącej uzasadniając, że zgodnie z kwestionowanym przepisem zawieszenie warunków umowy następuje z mocy prawa i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy. Sąd II instancji podtrzymał stanowisko sądu rejonowego, ponadto zauważył, że uprawnienie skarżącej będzie aktualne po upływie okresu zawieszenia układu pracy. Od orzeczenia sądu okręgowego nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Zdaniem skarżącej zostały pogwałcone jej konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie. Została przymuszona do pracy za inne niż umówione wynagrodzenie. Nie otrzymawszy wypowiedzenia zmieniającego warunki wynagrodzenia, nie miała możliwości dokonania swobodnego wyboru np. odejścia z pracy jak w przypadku przejęcia zakładu przez innego pracodawcę.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.