Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 35/05

Wymóg zachowania czternastodniowego terminu wniesienia sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego nie stanowi takiego utrudnienia dostępu do sądu, które naruszałoby Konstytucję.

4 grudnia 2006 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa dotyczące czternastodniowego, nieprzywracalnego terminu na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim przewiduje czternastodniowy nieprzywracalny termin wniesienia sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wymóg zachowania czternastodniowego terminu wniesienia sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego nie stanowi takiego utrudnienia dostępu do sądu, które naruszałoby Konstytucję. Regulacja ta nie narusza też praw majątkowych użytkowników wieczystych. Dysponują oni dostatecznymi środkami ochrony swego prawa. Zapewnienie drogi sądowej, nawet przy ustaleniu czternastodniowego terminu dochodzenia roszczeń, spełnia w tym wypadku standardy konstytucyjne.. Zdaniem Trybunału długość terminu i jego nieprzywracalność można oceniać także z punktu widzenia właściciela gruntu, którego prawa również podlegają ochronie. Stosunkowo szybkie ustalenie ostatecznej opłaty ma znaczenie dla budżetu właścicieli gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Przedłużające się postępowanie w sprawie aktualizacji opłat prowadzić może do wymiernych strat po stronie właściciela gruntu. Kwestionowana regulacja jest więc niezbędna do ochrony porządku publicznego, a jej efekty pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych w jej wyniku na obywatela, tym samym jest zgodna z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 283,  5. 12. 06 r.
Jolanta Kroner: Procedury ustalania zgodne z konstytucją.
Gazeta Prawna, Nr 236,  5.12. 2006 r.
Agnieszka Wyszomirska: Dwa tygodnie wystarczą na sprzeciw.