Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot majątku SK 41/04

Zwrot majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego jest zgodny z Konstytucją.

14 listopada 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą zwrotu majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 6 oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego są zgodne z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. 
(link do sentencji w całości pod komunikatem)

Odebranie majątku związkom zawodowym i organizacjom społecznym spowodowane wprowadzeniem stanu wojennego nastąpiło bezpośrednio w drodze ustawodawczej lub w sposób administracyjny bez możliwości ochrony sądowej. Składniki majątkowe związków zawodowych były przed 1989 r. traktowane jako własność społeczna, a nie prywatna. Dlatego też przekazanie tego mienia nastąpiło w drodze administracyjnej, a nie na podstawie orzeczeń sądowych. Z tych przede wszystkim powodów można uzasadnić regulację, która ma na celu przywrócenie stanu poprzedniego w sposób szczególny również przez działalność administracji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nadzwyczajny charakter instytucji zwrotu majątku organizacjom społecznym, który został im odebrany w wyniku stanu wojennego uzasadniał przyjęcie różnych nadzwyczajnych środków prawnych. Ustawodawca zapewnił przy tym kontrolę sądową. Naczelny Sąd Administracyjny mógł bowiem w sprawie zająć wiążące stanowisko nie tylko w zakresie oceny prawnej faktów ustalonych przez organy administracji, ale również co do sposobu wykładni i zastosowania przepisów ustawy rewindykacyjnej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Andrzej Mączyński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 266,  15. 11. 06 r.
Jolanta Kroner: Zwrot siedziby SDP zgodny z konstytucją.
Gazeta Prawna, Nr 222,  15. 11. 2006 r.
Agnieszka Wyszomirska: Zwrot majątku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zgodny z konstytucją.