Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje organów administracji publicznej U 2/06

Zarzut niedochowania przez Radę Ministrów wymogów określonych w przepisie ustawy o samorządzie powiatowym nie dotyczy rozpatrywanej sprawy.

5 grudnia o godz. 10.00 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Powiatu Krasnostawskiego dotyczący kompetencji organów administracji publicznej.

Trybunał orzekł, że § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego nie jest niezgodny z:

- art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

- art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Trybunał stwierdził, że wnioskodawca dokonał błędnej interpretacji regulacji prawnej dotyczącej zmiany granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego na wniosek jednostki samorządu terytorialnego. Wskazany przez wnioskodawcę jako wzorzec kontroli przepis ustawy o samorządzie powiatowym nie znajduje zastosowania do trybu postępowania administracji rządowej w tym zakresie. Zarzut niedochowania przez Radę Ministrów wymogów określonych w przepisie ustawy o samorządzie powiatowym nie dotyczy więc rozpatrywanej sprawy i kwestionowany przepis rozporządzenia nie jest z nim niezgodny. Odnosząc się do sformułowania przez Radę powiatu Krasnostawskiego zarzutu naruszenia przepisu ustawy o Komisji Wspólnej, Trybunał stwierdził, że nie znajduje on również w tej sprawie zastosowania. Przepis ten wskazuje, że ustawa o Komisji Wspólnej nakazuje działania tej Komisji w przypadkach określonych w innych przepisach, na podstawie sformułowanego w nich upoważnienia, co w tej sytuacji nie występuje.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 284,  6. 12. 06 r.
Jolanta Kroner: Rejowiec zostaje w powiecie chełmskim.
Gazeta Prawna, Nr 237,  6.12. 2006 r.
Łukasz Sobiech: Zmiana granic powiatu zgodna z prawem.