Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje organów administracji publicznej U 2/06

5 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Powiatu Krasnostawskiego dotyczący kompetencji organów administracji publicznej.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego z:
- art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
- art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2005 r. Rada Ministrów wprowadziła zmianę w podziale administracyjnym kraju poprzez wyłączenie gminy Rejowiec z granic powiatu krasnostawskiego i przyłączenie jej do powiatu chełmskiego. Wydanie tego rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatów. Rady te powinny przed wydaniem opinii przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. W przypadku zmian granic powiatu naruszających granice województw poznać także dodatkowo opinię odpowiednich sejmików województw. Z obowiązujących przepisów wynika, że przeprowadzenie konsultacji przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej jest konieczne bez względu na to, czy Rada Ministrów dokonuje zmian w podziale administracyjnym kraju z własnej inicjatywy, czy też w wyniku wniosku złożonego przez zainteresowaną gminę. Zdaniem wnioskodawców wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia z 26 lipca 2005 r. odbyło się bez wyczerpania trybu opiniowania przeprowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, co oznaczało zmianę granic powiatów krasnostawskiego i chełmskiego niezgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Wobec nie zasięgnięcia przez Radę Ministrów opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wydanie tego rozporządzenia narusza także ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.