Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów procesów SK 60/03

11 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną pana G. A. w sprawie zgodności art. 549 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. oraz art. 6 i art. 8 Przepisów wprowadzających kodeks postępowania karnego z 1997 r. z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 45 oraz art. 77 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 549 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z pozostałymi wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi. Trybunał orzekł także, że art. 6 i 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji oraz nie są niezgodne z pozostałymi wskazanymi wzorcami.

Na mocy art. 549 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k), w przypadku uniewinnienia oskarżonego prawomocnym wyrokiem sądowym Skarb Państwa ponosi koszty postępowania "z wyjątkiem opłat na rzecz zespołów adwokackich, jeżeli w sprawie występowali obrońcy lub pełnomocnicy ustanowieni z wyboru". Trybunał uznał, że przepis ten nie narusza Konstytucji - nie pozbawia oskarżonego obrońcy (art. 42 ust. 2 Konstytucji) oraz nie narusza zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji). TK wskazał, że ustawodawca inaczej uregulował sytuację skarżących, korzystających z usług obrońców z urzędu bądź obrońców z wyboru, gdyż są to podmioty charakteryzujące się odmiennymi cechami istotnymi. Kwestionowana regulacja jest zgodna z art. 42 ust. 2 Konstytucji, dającym oskarżonemu prawo do wyboru obrońcy lub korzystania z obrony z urzędu na zasadach określonych w ustawie.

Zdaniem Trybunału skarżący nie wykazał na czym polega naruszenie zasad: demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), prawa do sądu (art. 45 Konstytucji) oraz prawa do uzyskania odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organu państwa (art. 77 Konstytucji).

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił również stanowiska skarżącego, jakoby art. 6 i art. 8 Przepisów wprowadzających K.p.k. były niezgodne z art. 2 i art. 42 Konstytucji. Zdaniem TK, nie zostały także wskazane żadne argumenty wskazujące na niezgodność zakwestionowanych przepisów z pozostałymi wzorcami konstytucyjnymi.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 7, 10 stycznia 2005 r.
Kto płaci za adwokata z wyboru. (J.K.)
RZECZPOSPOLITA Nr 9, 12 stycznia 2005 r.
Jolanta Kroner: Za adwokata z wyboru płaci podsądny.
GAZETA PRAWNA Nr 9, 12 stycznia 2005 r.
Agnieszka Wyszomirska: Skarb Państwa nie zwróci kosztów.