Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pracownicy samorządowi - wymogi kwalifikacyjne K 25/04

25 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku oraz z 11 lutego 2003 roku.

Trybunał orzekł, że art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych w zakresie, w jakim upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał uznał również za niezgodne z Konstytucją wskazane przepisy rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. oraz z dnia 11 lutego 2003 r. w zakresie w jakim ustanawiają one tabele wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników samorządowych. Przepisy te tracą moc obowiązującą z dniem 31 lipca 2005 r.

Art. 20 ust. 2 zd. 1 kwestionowanej ustawy zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do uregulowania zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Zdaniem Trybunału, przepis ten nie zawiera wystarczających podstaw do zrekonstruowania wytycznych treściowych stanowionych przepisów. Zakwestionowana regulacja nie spełnia zatem wymogów zawartych w art. 92 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym upoważnienie do wydania aktu podustawowego powinno określać: organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące ich treści. Sprzeczność upoważnienia (art. 20 ust. 2 zd. 1 ustawy o pracownikach samorządowych) z ustawą zasadniczą skutkuje niekonstytucyjnością przepisów zawartych w rozporządzeniach wydanych na jego podstawie. Trybunał uznał, że Rada Ministrów określając samodzielnie - bez właściwego upoważnienia ustawowego - zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników wkroczyła w sferę praw i wolności konstytucyjnych zastrzeżonych dla ustawodawcy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, nr 36, 21 lutego 2005 r.
Przepisy do poprawki. MC.
RZECZPOSPOLITA Nr 45, 23 lutego 2005 r. 
Wyższe płace urzędników. (JAM)
GAZETA PRAWNA nr 18, 26 stycznia 2005 r.
Agnieszka Wyszomirska: Kwalifikacje muszą wynikać z ustawy.
GAZETA PRAWNA Nr 21, 26 stycznia 2005 r.
Jolanta Kroner: Rozporządzenia ograniczały swobody obywatelskie.